26.

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

KULTURA ELIT SPOŁECZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚLĄSKA

Zabrze, 16–17 listopada 2023 r.

Program

16 listopada


Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1

 
9.15
Otwarcie Konferencji
 
10.30

Referat wprowadzający: dr hab. Damian SZYMCZAK, prof. UAM,

Od monarchii do Niepodległej. Galicyjskie elity polityczne na drodze przemian od połowy XIX w. do początków polskiej niepodległości.

 
10.15

Dyskusja panelowa
Dyskusja panelowa na temat „Elity społeczne – ich rola w społeczeństwie”.


Uczestnicy:
prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,
dr hab. Janusz GRABOWSKI,
prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,
bp senior prof. dr hab. Jan KOPIEC,
o. mgr Marek MIŁAWICKI OP,
prof. dr hab. inż. Bolesław POCHOPIEŃ.

 
12.00
Przerwa

Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19, Zabrze

 
Elity intelektualne i duchowne
 
14.00

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,

„S. NICOLAI .NE. VOYVOD”. Możni a pismo w piastowskiej Polsce. Pytania i wątpliwości.

 
14.20

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

Intelektualni elity na dvoře Karla IV.

 
14.40

dr hab. Maria STARNAWSKA, prof. UPH w Siedlcach,

Procesje w Dni Krzyżowe w średniowiecznym Wrocławiu. Elity duchowne i wierni.

 
15.00

lic. Jagna Rita SOBEL,

Pieczęcie jako wyraz kultury średniowiecznych plebanów śląskich.

 
15.40
Dyskusja

 
16.00
Przerwa

 
16.20

dr Aleksandra GIRSZTOWT,

Księgozbiory mieszczan malborskich w okresie nowożytnym (do 1772 r.).

 
16.40

dr Adrien QUÉRET-PODESTA,

Trubadurzy na dworze węgierskich królów na przełomie XII i XIII wieku.

 
17.00

o. mgr Marek MIŁAWICKI OP,

Udział przełożonych klasztorów dominikańskich w życiu kulturalnym Galicji w XIX wieku.

 
17.20

dr hab. Joanna NOWOSIELSKA-SOBEL, prof. UWr,

Elity kulturalne Karkonoszy w procesie formacyjnym tożsamości Ziemi Jeleniogórskiej po II wojnie światowej. Wymiar rzeczywisty i propagandowy.

 
17.40
Dyskusja

 
18.00
Przerwa

 
Społeczeństwo stanowe
 
18.20

prof. dr hab. Ryszard GRZESIK,

Elity w Kronice węgiersko-polskiej.

 
18.40

prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.,

Kláštery premonstrátek a společenské elity v pozdně středověkých Čechách.

 
19.00

dr Wojciech JASIŃSKI,

Elity społeczne w zapiskach sądu ziemskiego poznańskiego w latach 1386–1388.

 
19.20

prof. dr hab. Wiesław DŁUGOKĘCKI,

Elity chłopskie na Żuławach do połowy XVI wieku.

 
19.40
Dyskusja

17 listopada


Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19, Zabrze

 
Społeczeństwo stanowe c.d.
 
9.00

mgr Dawid MACIEJCZUK,

Śląscy możni przełomu XIII i XIV wieku w świetle symboliki rycerskiej na kwartnikach śląskich.

 
9.20

dr Marek STAWSKI,

Patrocinium jako świadectwo kultury elit późnośredniowiecznego Mazowsza.

 
9.40

dr hab. Janusz GRABOWSKI, prof. AGAD,

Rola kulturalna dworu książęcego i otoczenia Piastów mazowieckich w XV wieku z uwzględnieniem związków ze Śląskiem.

 
10.00

dr Łukasz ĆWIKŁA,

Zabytki epigraficzne po szlachcie łęczyckiej z XV–XVI w. (wybrane przykłady).

 
10.20

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

Elity dworskie w ocenie rycerza – podróżnika z Wrocławia Mikołaja von Popplau.

 
10.40
Dyskusja

 
11.00
Przerwa

 
11.20

dr hab. Dariusz ROLNIK, prof. UŚ,

Kultura polityczna elit prowincjonalnych Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach stanisławowskich – przykład województwa mińskiego.

 
11.40

dr Zdzisław JEDYNAK,

Ksiądz Józef Szafranek jako rzecznik demokracji i tolerancji w działalności duszpasterskiej, społecznej i politycznej na Górnym Śląsku.

 
12.00

prof. dr hab. Irma KOZINA,

Kosmopolityzm elit urzędniczych na polskim Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym.

 
12.20

doc. Mgr. Jiří BRŇOVJÁK, Ph.D.,

Dobrotivá vrchnost. K veřejné roli příslušníků regionální stavovské elity v 18. a století a v první polovině 19. století na příkladu vybraných šlechtických vrchností na Těšínsku.

 
12.40
Dyskusja

 
13.00
Przerwa

 
Varia
 
14.00

prof. dr hab. Stefan CIARA,

Podróż do źródeł. Kulturalne wrażenia Władysława Semkowicza z wyjazdu naukowego do Włoch w ramach Ekspedycji Rzymskiej Akademii Umiejętności w latach 1902–1903 w świetle jego korespondencji z narzeczoną Lesławą Bursówną.

 
14.20

dr Peter MARTYN,

Środowisko architektoniczne związane z Bytomiem w okresie urzędowania Georga Brüninga jako burmistrza (1883–1892) i nadburmistrza (1892–1919).

 
14.40

dr hab. Sebastian PACZOS, prof. UAM,

Przegrani w niepodległej? Miejsce konserwatystów w elicie społecznej Drugiej Rzeczpospolitej.

 
15.00

dr hab. Adam PERŁAKOWSKI, prof. UJ,

Polskie piśmiennictwo polityczne w dobie saskiej jako element funkcjonowania autorytetów (1697–1763). Wstęp do problematyki.

 
15.20

dr hab. Tomasz Krzysztof PRZERWA, prof. UWr,

Partykularyzm karkonoskich elit na gruncie sporów „turystycznych” (okres międzywojenny).

 
15.40
Przerwa

 
16.00

dr Bartosz KUŚWIK,

Miejskie początki harcerstwa. Dywagacje nad miejskim charakterem początków polskiego skautingu ze śląskiej perspektywy.

 
16.20

prof. dr hab. Rafał KOWALCZYK,

Kultura elit polskich z ziem zabranych do końca władzy carów w świetle pamiętników Adeli Kieniewicz.

 
16.40

prof. Svitlana KRAVCHENKO,

Elity ukraińskie tworzące narodowe malarstwo w okresie okupacji ziem ukraińskich przez carat i Sowietów XVIII-XX wiek.

 
17.00
Dyskusja

 
17.30
Podsumowanie i zakończenie Konferencji