22

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

MIASTA GÓRNICZE I GÓRNICTWO
W EUROPIE ŚRODKOWEJ

Zabrze, 15–16 listopada 2018 r.

Program

15 listopada


Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1

 
9.00
Otwarcie Konferencji
 
9.20–9.40

Referat wprowadzający prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,

„Narracje górnicze z terenu Zabrza, Zabrze 2016". Refleksje czytelnika nad przemijalnością miejsca i pamięci.

 
9.40–11.40
Dyskusja panelowa na temat
„Górnictwo w Europie Środkowej; organizacja ośrodków górniczych, metody i techniki wydobywcze”.
Uczestnicy:

prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI,
dr hab. prof AH Władysław DUCZKO,
dr inż. Jerzy KICKI,
ks. bp prof. dr hab. Jan KOPIEC,
dr inż. Jerzy MARKOWSKI,
prof. dr hab. Tadeusz MICZKA,
prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI.

 
11.40–14.00
Przerwa

Łaźnia Łańcuszkowa Sztolni Królowa Luiza, ul. Wolności 408, Zabrze

 
Teoria i praktyka górnictwa w Europie Środkowej
 
14.00–14.20

prof. dr hab. Władysław DUCZKO,

Eksploatacja srebra we wczesno-średniowiecznej Polsce. Problemy badawcze.

 
14.20–14.40

prof. dr hab. Sławomir GAWLAS,

Polityka górnicza księcia Bolesława Wstydliwego

 
14.40–15.00

prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

Początki górnictwa w ziemiach czeskich w ujęciu Franciszka Palackiego.

 
15.00–15.20

dr. Attila TÓZSA-RIGÓ,

Kupferbergbau in Ungarn in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, mit besonderem Augenmerk auf Kupferexport nach südpolnischen und schlesischen Regionen.

 
15.20–15.40

mgr. Jakub NOVÁK, PhDr. Pavel ŠLÉZAR, Ph.D.,

Uničovský horní obvod a jeho hospodářské zázemí.

 
15.40–16.00
Dyskusja
 
16.00–16.20
Przerwa
 
16.20–16.40

mgr Przemysław RUBACHA,

Współpraca angielsko-pruska w świetle transferu technologii i modernizacji tarnogórskiego przemysłu w końcu XVIII w.

 
16.40–17.00

dr hab. prof. UŁ Rafał KOWALCZYK,

Początki górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Rola kapitału państwowego, krajowego prywatnego i zagranicznego w budowie nowoczesnego ośrodka węglowego w Królestwie Polskim.

 
17.00–17.20

dr Olga OSEREDCHUK,

Górnictwo w Galicji: analiza archiwalna materiałów lwowskich.

 
17.20–17.40

dr hab. Andrzej SYNOWIEC,

Wkład Wacława Cybulskiego w rozwój i bezpieczeństwo polskiego i światowego górnictwa węglowego.

 
17.40–18.00

dr Roman STELMACH,

Zachowane dokumenty średniowieczne do dziejów górnictwa na Dolnym Śląsku w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

 
18.00
Dyskusja

16 listopada


Łaźnia Łańcuszkowa Sztolni Królowa Luiza, ul. Wolności 408, Zabrze

 
Rola górnictwa w rozwoju miast
(Miasta górnicze – górnictwo jako czynnik miastotwórczy)
 
9.00–9.20

prof. dr hab. Józef CIĄGWA,

Zarys dziejów słowackich miast górniczych.

 
9.20–9.40

prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

Horní města ve středověkých Čechách.

 
9.40–10.00

prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,

Hallstatt: przeszłość jako towar (wokół historii miasta i kopalni soli).

 
10.00–10.20

prof. dr hab. Borys PASZKIEWICZ,

Miasta górnicze a miasta mennicze w Europie Środkowej.

 
10.20–10.40

prof. dr hab. István DRASKÓCZY,

Bergstädte und Salzbergbau im spätmittelalterlichen Ungarn.

 
10.40–11.00

Przerwa

 
11.00–11.20

dr Piotr OKNIŃSKI,

Miasto górnicze Chęciny w późnym średniowieczu.

 
11.20–11.40

dr Dorota ŻUREK,

Rola Chrzanowa w górnictwie ołowiu w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności.

 
11.40–12.00

dr Stefan SIEMER,

Die Bergbaustadt Gelsenkirchen: Identitätsbildungen zwischen Hochindustrialisierung und Strukturwandel.

 
12.00–12.20

dr Zdzisław JEDYNAK,

Rozwój miasta górniczego Tarnowskie Góry w świetle dokumentów archiwalnych z lat 1526–1562.

 
12.20–12.40

Dyskusja

 
12.40–13.40

Przerwa

 
13.40–14.00

dr hab. prof. UW Stefan CIARA,

Wołyńskie kopalnie bazaltu i granitu jako czynnik miastotwórczy w dobie II Rzeczypospolitej.

 
14.00–14.20

dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA,

Dąbrowa Górnicza - wpływ górnictwa na rozwój miasta.

 
14.20–14.40

prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc.,

Česká hornická města v česko - polském příhraničí po druhé světové válce.

 
14.40–15.00

Przerwa

 
Kulturowe i religijne aspekty górnictwa
(Górnicze varia)
 
15.00–15.20

prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ,

Mnisi i górnicy. Średniowieczna Kutná Hora piórem nowożytnego cystersa.

 
15.20–15.40

dr Marek STAWSKI,

Średniowieczne patrocinia kościołów w miastach górniczych na obszarze Europy środkowo-wschodniej.

 
15.40–16.00

prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.,

Zbožnost v českých horních městech na sklonku středověku.

 
16.00–16.20

mgr. Andrea HUCZMANOVÁ,

Legenda sv. Daniela v Zelené světnici bánksobystrického domu Thurzů.

 
16.20–16.40

Przerwa

 
16.40–17.00

dr Beata PIECHA-VAN SCHAGEN,

Górnośląska Patronka. Hipotezy dotyczące zakorzenienia się i popularności kultu św. Barbary wśród górników na Górnym Śląsku w kontekście europejskiej kultury górniczej.

 
17.00–17.20

dr hab. prof. UO Małgorzata ŚWIDER

Strajki górnicze na początku lat 80. XX w. w świetle doniesień mediów zachodnioniemieckich.

 
17.20

Dyskusja
Podsumowanie i zakończenie Konferencji.